Miras Paylaşımı ve Miras Payı Oranları

Miras Paylaşımı ve Miras Payı Oranları

1. Miras Paylaşımı Nedir?  

Miras hukukundaki en önemli konulardan birisi de miras paylaşımı ve mirasın mirasçılar arasında ne şekilde paylaştırılacağıdır. Bir kimsenin ölümü veya hakkında gaiplik kararı verilmesi halinde bu kişinin geride bıraktığı malvarlığı değerlerinin tespiti ve bu malvarlıklarının mirasçıları arasında miras payları oranında bölüştürülmesi, miras paylaşımı olarak adlandırılır. Miras bırakanın ölümüyle birlikte mirasçıları, mirasa bir bütün olarak ve kanunen hak kazanırlar.

2. Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Mirasçılar, kendi aralarında yapacakları bir miras taksim (paylaşım) sözleşmesi ile mirasın ne şekilde paylaştırılacağını serbestçe kararlaştırabilirler. Yapılacak miras taksim sözleşmesi yazılı olarak yapılmalı ve tüm mirasçıların katılımı sağlanmalıdır. Miras taksim sözleşmesine bir mirasçı dahi katılmazsa yapılan sözleşme geçersiz hale gelir. Eğer mirasçılar, miras paylaşımı hususunda kendi aralarında anlaşamazlarsa, miras paylaştırma davası açarak mirasın paylaştırılmasını sağlayabilirler. Mirasın paylaştırılmasını isteyen her mirasçı, paylaştırma davası açabilir. Açılacak miras paylaştırma davası tüm mirasçılara karşı açılır.

3. Kimler Mirasçı Olabilir?

Miras paylaşımının doğru ve hakkaniyetli bir şekilde yapılabilmesi için öncelikle kimlerin mirasçı olduğu, mirasçıların miras payı oranları ve miras hakları doğru bir şekilde tespit edilmelidir. Miras hukukunda iki türlü mirasçı vardır. Bunlar yasal mirasçılar ve atanmış mirasçılardır. Yasal mirasçılar, miras bırakanın iradesine bağlı olmayan ve kanunen mirasçı sayılan, kan hısımları, evlatlık, altsoy ve sağ kalan eştir. Atanmış mirasçılar ise miras bırakanın özgür iradesi ile vasiyetname yoluyla mirasının bir kısmını veya tamamını bıraktığı kişilerdir.

Hukukumuzda yasal mirasçılar derece sistemine göre, bir diğer adıyla zümre esasına göre belirlenir. Bu derece sistemi üç dereceden oluşur. Miras paylaşımında yasal mirasçı olabilmek için bu üç dereceden birinde yer almak gerekir. Bir derecede mirasçı varsa, sonra gelen derecede yer alan kişiler mirasçı olamazlar. Dolayısıyla eğer birinci derecede hiç yasal mirasçı yoksa, miras ikinci derecedeki mirasçılara, ikinci derecede de hiç mirasçı yoksa üçüncü derecedeki mirasçılara geçer. Bununla birlikte sağ kalan eş de bu kimselerle birlikte mirasçı olur. Derece sistemine göre mirasçılar aşağıdaki şekilde belirlenir;

– Miras bırakanın birinci derece mirasçıları, onun altsoyu, yani çocukları ve torunlarıdır. Eğer çocuklardan biri ölmüşse onun yerini halefiyet ilkesi gereği kendi altsoyu alır. Yani miras bırakanın torunu bu halde mirasçı olur.

– İkinci derece mirasçılar ise miras bırakanın anne ve babası, kardeşleri ve yeğenlerinden oluşur. Miras bırakanın hiç altsoyu yoksa, anne ve babası mirasçı olur. Miras bırakandan önce ölmüş olan ana ve babanın yerlerini, her derecede halefiyet yoluyla kendi altsoyları alır. Yani miras bırakanın kardeşleri halefiyet ilkesi gereği onların yerini alır. Ancak kardeşlerden biri ölmüşse bu defa onun altsoyu, yani miras bırakanın yeğenleri mirasçı olur. Bir tarafta hiç mirasçı bulunmadığı takdirde, bütün miras diğer taraftaki mirasçılara kalır.

– Üçüncü derece mirasçılar ise miras bırakanın büyükanne ve büyükbabasıdır. Altsoyu, anne ve babası ve onların altsoyu bulunmayan miras bırakanın mirasçıları, büyükanne ve büyükbabalarıdır. Bunlar, eşit olarak mirasçıdırlar. Eğer üçüncü derecede de hiç mirasçı kalmamışsa ve sağ kalan eş de yoksa miras devlet hazinesine geçer.

4. Miras Payı Oranları

Miras payı oranları, miras bırakanın eşinin sağ olup olmamasına göre değişmektedir. Sağ kalan eş herhangi bir derece mirasçısı değildir. Hangi derecenin mirasçılık hakkı var ise, sağ kalan eş de o zümreyle birlikte mirasçı olur. Eğer miras bırakanın eşi yoksa bütün mirasını birinci derecedeki alt soyu alır ve mirası eşit olarak bölüşürler. Miras bırakanın altsoyu ve eşi yoksa miras ikinci derecedeki anne ve babaya geçer ve mirası eşit olarak paylaşırlar. Ancak anne ve babadan biri vefat ederse onların payını kendi altsoyu yani miras bırakanın kardeşleri alır. Miras bırakanın, birinci ve ikinci derecede hiç yasal mirasçısı yoksa miras üçüncü derecedeki büyükanne ve büyükbabaya kalır ve bunlar da mirası eşit olarak paylaşırlar.

Ancak eğer sağ kalan eş varsa, miras payı eşin birlikte mirasçı olacağı dereceye göre değişmektedir. Buna göre;

– Sağ kalan eş, miras bırakanın altsoyu ile birlikte mirasçı olursa mirasın 1/4’ünü alır, kalan 3/4’ünü ise miras bırakanın altsoyu yani çocukları alır ve eşit olarak paylaşır.

– Sağ kalan eş, miras bırakanın anne ve babasıyla birlikte mirasçı olursa mirasın 2/4‘ünü alır, kalan 2/4’ünü ise anne ve baba eşit olarak paylaşır.

– Sağ kalan eş, miras bırakanın büyükanne ve büyükbabasıyla birlikte mirasçı olursa mirasın 3/4’ünü alır, kalan mirası büyükanne ve büyükbaba alır ve eşit olarak paylaşır.

 5. Sağ Kalan Eşin Miras Hakkı

Öncelikle belirtmek gerekir ki miras bırakanın sağ kalan eşinin, mirasçı olabilmesi için miras bırakanın ölümü tarihinde halen onunla resmi nikâhlı olarak evli olması ve mirastan çıkartılmamış olması gerekir. Boşanmış eşler birbirlerine mirasçı olamazlar ve miras hakkı talep edemezler. Ancak boşanma davası devam ederken eşlerden birinin ölmesi halinde, sağ kalan eş yine de mirasçı olur. Zira ölümle birlikte esasen boşanma davası da konusuz kalır. Ancak miras bırakanın mirasçıları boşanma davasına devam ederek, sağ kalan eşin boşanmada kusurunu ispatlayabilirlerse, sağ kalan eşin mirasçı olma hakkını engelleyebilirler.

Bu durumlar dışında eşlerden biri öldüğünde, sağ kalan eş doğrudan mirasçı sıfatını kazanır ve yukarıda ayrıntılı olarak izah ettiğimiz üzere birlikte mirasçı olduğu dereceye göre belirlenecek pay oranında miras hakkına sahip olur. Bununla birlikte evlilik birliğinin ölümle sona ermesi halinde eşler arasındaki yasal mal rejimi de sonra erer. Sağ kalan eş böylece hem ölen eşin yasal mirasçısı olur, hem de edinilmiş mallara katılma rejimine göre evlilik birliğinin devamı süresince elde edilen malvarlıklarının yarısı üzerinde de hak sahibi olur. Bu nedenle miras bırakanın malvarlığı, yani terekesi paylaştırılmadan önce eşler arasındaki mal rejiminin tasfiyesi yapılarak sağ kalan eşin katılma alacağı ve varsa diğer hak ve alacakları tespit edilerek paylaştırma dışına çıkarılmalı ve kalan malvarlığı değerleri yasal mirasçılar arasına paylaştırılmalıdır.

6. Evlatlığın Miras Hakkı

Medeni Kanun’da mirasçılık, kan hısımlığı esasına dayanarak derece sistemine göre belirlenmektedir. Kan hısımlığı esasının istisnası ise evlatlık ve evlatlığın altsoyudur. Medeni Kanun’un 500. maddesine göre evlatlık ve altsoyu, onu evlat edinen miras bırakana kan hısmı gibi mirasçı olur. Yani evlatlık ve altsoyu, miras bırakanın birinci derece mirasçıları ile aynı miras hakkına sahiptir.  Bununla birlikte evlatlığın gerçek ailesindeki mirasçılığı da devam eder.

Ayrıca evlat edinen ile evlatlık ve onun altsoyu arasındaki mirasçılık tek yönlüdür. Evlatlık, evlat edinenin yani miras bırakanın yasal mirasçısı olabildiği halde, evlat edinen, evlatlığın mirasçısı olmaz. Yani evlatlık, evlat edinenden önce ölürse, evlat edinen onun yasal mirasçısı olamayacaktır.

7. Saklı Paylı Mirasçılar ve Saklı Pay Oranları

Kural olarak, herkes mal varlığı üzerinde serbestçe tasarrufta bulunma hakkına sahiptir. Ancak kanunda altsoy, ana, baba ve eşin miras payının bir kısmı korunarak, miras bırakanın tasarruf yetkisine bir sınırlama getirmiştir. Kanunda düzenlenen bu sınırlamaya saklı pay denilmektedir. Miras bırakan, vasiyetname, miras sözleşmesi, bağış veya satış gibi işlemlerle yasal bir mirasçının saklı payını zedeleyecek bir tasarrufta bulunamaz. Aksi halde saklı payı ihlal edilen mirasçılar, miras bırakanın ölümünden sonra tenkis davası açarak, ihlal edilen saklı paylarını talep edebilirler. Saklı paylı mirasçılar ve saklı pay oranları şöyledir;

– Altsoy için saklı pay oranı, yasal miras payının yarısı,

– Ana ve babadan her biri için saklı pay oranı, yasal miras payının dörtte biri,

– Sağ kalan eş için saklı pay oranı, altsoy veya ana ve baba zümresiyle birlikte mirasçı olması halinde yasal miras payının tamamı, diğer hallerde yasal miras payının dörtte üçüdür.

Hukuk büromuz, mirasçılık belgesi alınması, mirasçılık belgesinin iptali davaları, miras paylaştırma davaları, tereke tespit davaları ve miras taksim sözleşmelerinin hazırlanması gibi miras hukukunu ilgilendiren alanlarda faaliyet göstermektedir. Miras hukuku alanındaki hukuki sorunlarınızın çözümü için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Av. Tolgay Mingan

109 Comments

 1. Şahin dedi ki:

  Babam vefat etti annem sağ babamın adına kalan mirastan annem yarısını alacak diğer yarısı çocuklara mı paylaştırılacak yani annem kalan mirasın ne kadarını alır

  • Nebi dedi ki:

   Annem vefaat etti babam yeniden evlendi ve babamın ikinci evliliğinden çocuğu olmadı babam öldüğünde babama ait mirastan ikinci evlendiği kadına miras kalır mı kalırsa miras oranı ne kadar olur

   • Tolgay Mingan dedi ki:

    Sağ kalan eş, altsoy ile birlikte mirasçı olursa mirasın 1/4’ü sağ kalan eşe intikal eder, kalan kısmı altsoyu arasında bölüştürülür. Ayrıntılı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  • E.y dedi ki:

   Babam annesinden kalan mirası kardeşlerinin hakkını ödemiş ve muhtarlıklara haklarını babama devrettiklerine dair ıslak imza vermişler. Muhtarda imzalamış.Bu yapılan yasal olarak geçerli midir.

   • Tolgay Mingan dedi ki:

    Sizlere sağlıklı ve doğru bilgi verebilmemiz için, varsa yapılan devir belgelerini ve tapu kayıtlarını incelememiz gerekiyor. Ayrıntılı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

    • Erdemkan dedi ki:

     Merhaba kayınpederim vefat etti . Kayınvalidem sağ ve geriye üç kız Bir erkek mirasçı kaldı paylaşım oranı ne olacak erkek herzaman fazla alır diye bir diklenme durumu mevcut

     • Tolgay Mingan dedi ki:

      Merhaba, bahsettiğiniz durumda mirasın 1/4’ü kayınvalideye ait olur ve kalan 3/4 ise diğer dört çocuk arasında eşit olarak paylaştırılır. Ayrıntılı bilgi için bizi arayabilirsiniz.

   • B Y Y dedi ki:

    Dedem 1984 te vefat etti. Geriye ilk eşinden iki çocuğu, ikinci eşi ve ondan olan bir çocuğu kaldı. Yani miras 4 paya bölündü. Eşi 2000 yılında vefat etti. İkinci eşten olan çocuğu 2003 te vefat etti. İlk eşinden kızı 2006 da vefat etti. Yine İlk eşinden olan oğlu 2018 de vefat etti. 2018 de vefat eden çocuğunun eşi kaldı. Çocukları yoktu. 2018 de vefat eden oğlunun mirası 16 pay hesaplanmış. 16 payın 8 payı eşine, 6 payı anne baba öz kırkardesinin kızına (kizkardesi hayatta olmadığı icin) 16 payda 1 er pay da kendinden önce ölmüş ,ana ayrı baba bir üvey kardeşinin mirasçısı olan çocuklarına kalmış. Bu durumda dededen kalan mirasta paylar ne şekilde hesaplanmalı? Teşekkür ederim.

  • Tolgay Mingan dedi ki:

   Sağ kalan eş, altsoy ile birlikte mirasçı olursa mirasın 1/4’ü sağ kalan eşe intikal eder, kalan kısmı altsoyu arasında bölüştürülür. Ayrıntılı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz

   • Emre dedi ki:

    Hocam annemler 6 kardeş ve mart ayında ananem vefat etti. (ananemin eşi 2015 yılında vefat etmiştir.).Ananem alzheimer hastası yatalak bir kadındı. Bu nedenle raporunu yenilemek için hastaneye götürdüğümüz zamanlar oradaki doktor anneme “teyzenin varisi olun böyle olursa teyzeyi buraya getirmenize gerek kalmaz, sadece sizin gelmeniz rapor yenileme işlemlerinde yeterli olacaktır.” dedi. Ve bizde adli işlemler başlatarak dava açtık, sonuç itibariyle annem ananemin varisi olmuştu. Sorum şu ki hocam miras konusunda annemin payı malın bütünümüdür yoksa kardeşleriyle beraber ortakçımıdır. Sorumu cevaplacağınız için şimdiden teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.

    • Tolgay Mingan dedi ki:

     Dedeniz daha önce vefat ettiği için anneannenizin ölüm tarihi itibariyle geride kalan altsoyu mirası eşit şekilde paylaşırlar. Ayrıntılı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

     • İsmail dedi ki:

      İcra yolu ile 3.100.000 liraya satılan bir paradan kesilen mahkeme masrafı,avukatlık ücreti, veraset vergisi, stopaj damga vergisi gibi benzeri türden kesilen miktarlarda sonra mirasının eline net ne kadar geçer.

     • Tolgay Mingan dedi ki:

      Merhaba, sizlere sağlıklı cevap verebilmemiz için veraset ilamını ve satılan malın satış bilgilerini incelememiz gerekiyor. Ayrıntılı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

   • Serkan alkan dedi ki:

    1.140.000 TL değerindeki miras vefat edenin eşi ve 4 çocuğu arasında yasalara göre paylaşıldığında anne ve çocuklara kaç TL düşer hesaplayıp Bilgi verirseniz çok sevinirim

    • Tolgay Mingan dedi ki:

     Eşin, altsoy ile birlikte mirasçı olması halinde miras payının nasıl olacağına ilişkin yazımızda gerekli bilgiler mevcuttur. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

    • Neslihan dedi ki:

     Merhaba benim babam vefat etti ve geriye annem 4 erkek çocuğu 1 kız olarak da ben kaldık mal paylaşımı nasıl olmalı benim 1 tarladan alacağım payı eksik vermek istiyorlar cevaplarsanız sevinirim

     • Tolgay Mingan dedi ki:

      Merhaba, eşin altsoy ile birlikte mirasçı olması halinde miras payı oranları yazımızda mevcuttur. Ayrıntılı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

    • Sevda dedi ki:

     Kardeşim vefat etti çocukları yok eşi yüzde kaç alıyor aileden kalan mal ve evlendikten sonra kazanilan mal oranı etkileri

     • Tolgay Mingan dedi ki:

      Merhaba, kardeşiniz vefat ettiğinde geride yalnızca eş ve anne baba varsa yarısı eşe, kalan yarısı da anne ve babaya geçer. Ayrıntılı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

   • Nuran dedi ki:

    Yirmi yıl dır evliyim ve eşim vefat etti benimle evliyken alınan mallarda üvey anne mirastan ne kadar pay sahibi

    • Tolgay Mingan dedi ki:

     Merhaba, eşin üstsoy ile birlikte mirasçı olması halinde miras payı oranı yazımızda mevcuttur. Ayrıntılı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

   • Ömer dedi ki:

    Merhaba annem ve babamın ortak tapulu bir evi var annem vefat ettiğinde biz 3 kardeşiz ev nasıl miras olarak paylaştırılır

  • Esra dedi ki:

   Merhaba iyi akşamlar annemiz vefat etti babamız halen sağ annemiz babamız dan önce bir evlilik yapmış ve o evliliğinden olan 2 çocuğu var sonra boşanıp babamla evleniyor ve babamdan da ben ve kardeşim olarak 2 çocuğu var. Annem önce Vefat etti ve mal varlığı babamın üzerine. Sorum şu ki babam da vefat ettiği Zaman mal paylaşımında annemin ilk evliliğinden olan çocukları da mirasçı olacaklar mı . Şimdiden teşekkürler

   • Tolgay Mingan dedi ki:

    Merhaba, annenizin daha önceki evliliğinden olan çocukları yalnızca annenin mirasçısı olurlar ve onun mirasından pay alma hakkına sahip olurlar. Ayrıntılı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  • Cuma Yaşar dedi ki:

   Babam, annem Vefat ettiği için yeniden evlendi.bu sene de babam vefat etti.babam yeniden evlendikten sonra hiç bir mal varlığı almadı.yani bütün mal varlığına ikinci evliliğinden önce sahipti.benim sorum şu analigim bütün mal varlığına mirasçı mıdır?

   • Tolgay Mingan dedi ki:

    Merhaba, eşlerin evlenmeden önceki mal varlıkları mal rejiminin tasfiyesinde dikkate alınmaz. Ancak mirasçı olarak pay sahibi olur. Ayrıntılı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 2. Osman Aydın dedi ki:

  Annemin babasından kalan tarlası 12 pay olarak görünüyor 3.kişiye satmak istiyor üzerine tapu yok diğer ortakçıları ilgilenmediği için 2 yıldır dedemin kardeşi kullanıyor buna istinaden hiç bir şekilde kardan pay vermiyor ne yapmamız lazım nasıl bir yol izlemeliyiz

  • Tolgay Mingan dedi ki:

   Merhaba, haksız kullanımdan dolayı ecrimisil davası açılabililir. Paylaştırma için de izale-i şüyu davası açılabilir. Ayrıntılı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 3. Yusuf Kandemir dedi ki:

  merhaba annem 15 yıl önce 4 lemesini bana vermiş şimdi kız kardeşlerim boza bilirmi teşekkürler

  • Tolgay Mingan dedi ki:

   Annenizin size vasiyetname yoluyla malvarlığı bırakmış olması halinde, saklı payları ihlal edilen mirasçıların dava açma hakkı doğar. Ayrıntılı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

   • SEYİT ALİ dedi ki:

    Babam 1981 yılında vefat etti. Uzerine kayıtlı 3 adet tarla var. Biz dört kardeşiz. En büyük abimizde 2002 vefat etti. onunda dört çocuğu var. Annemde 2008 yılında vefat etti. Annem üzerinde de 40 adet tatla tapusu var. Abimin dört çocuğundan en büyüğüde 2021 de vefat etti. Bu 43 adet küçüklü büyüklü arazileri ölen abimin çocukları yanaşmadığı için bölüşemiyoruz. Hatta intikallerini bile yaptıramadık. NASIL BİR YOL İZLEMELİYİZ. iZALEYİ ŞUYU DIŞINDA BİR YOL VARMIDIR. HAYIRLI İŞLER DİLERİM. CEVAPLARSANIZ MEMNUN OLURUM.

    • Tolgay Mingan dedi ki:

     İntikal işlemlerini mirasçılardan birisi yaptırabilir. Ancak mirasın paylaştırılmasında, mirasçılar kendi aralarında anlaşamıyorsa izale-i şuyu davası açılması gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

     • Ahmet dedi ki:

      Annem vefat etti. Annemin, üzerine olan bir mülkün, babam ve iki kardeşiz miras payları nasıl olur

     • Tolgay Mingan dedi ki:

      Merhaba, Eşin altsoy ile birlikte mirasçı olması halinde miras payı oranları yazımızda mevcuttur. Ayrıntılı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 4. Mustafa dedi ki:

  Babamdan 1tane ev kaldı değeri 445 lira 1 tane üvey annemiz var ona ne kadar hak düşer

  • Tolgay Mingan dedi ki:

   Miras bırakanın ölümü tarihinde halen onunla resmi nikâhlı olarak evli olması halinde ve altsoyla mirasçı olması halinde 1/4 miras payına sahip olur. Ayrıntılı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 5. ALI DEMIRYUREK dedi ki:

  Merabaiyo günler babam oldu Annemde babamdan sonra oldu ben babamın hissesini kardeşler arasında Aldim annem ve kardeşler Almadı babamdan Anneme kalani hissesini kanun nasıl pay ediyor

 6. Mehmet dedi ki:

  Merhabalar.. Annem vefat etti. Babamda yaşamıyor. Toplamda 3 kardeşiz ama kardeşlerden bir tanesi annemden önce vefat etti. Biraz araştırdığımda ben, diğer kardeşim ve ölen kardeşimin iki çocuğu mirasçı oluyoruz. Ama kafama takılan yer ise miras bu kalan 4 kişiye eşit olarak mı dağıtılır yoksa ben ve kardeşim 4de 3ünü mü alırız. Bu konu hakkında yardımcı olursanız çok sevinirim..

  • Kadir Bekrek dedi ki:

   Merhaba, babam yurt dışında vefat etti ve 1 veya 2 sene içerisinde, ölmeden önce halamlara para göndermiş. Halamlar babamızın sözlü vasiyeti var diyerek Nakit varlığının hepsini halama banka aracılığıyla transfer etmiş. Saklı pay hakkım var biliyorum hemen hemen bugünün parasıyla 300 000 TL. Saklı payın dışında kalan parayı hak etme şansım varmı?

   • Tolgay Mingan dedi ki:

    Merhaba, sözlü vasiyetname ancak olağanüstü hallerin bulunması halinde yapılabilir ve bir takım geçerlilik şartlarına tabidir. Belirtilen şartlar yoksa, alınan tutarın tamamını miras payınız oranında talep edebilirsiniz. Sizlere sağlıklı bilgi verebilmemiz için diğer bilgilere de ihtiyacımız bulunmaktadır. Ayrıntılı bilgi için bizi arayabilirsiniz.

 7. Deniz yıldız dedi ki:

  Benim büyük dedem vefat etti , başka biri ile evlendiğinde hem birinci eşten hemde ikinci eşten çocukları oldu.bi tane evi var ikinci eş ile evli iken almış .dede vefat etti ikinci eşi de dededen sonra vefat etti.cocuklari eşit pay mi alır .birinci eş dede den önce vefat etti sonra dede vefat etti sonra ikinci eş vefat etti . Şimdi dört çocuk var.

 8. cemal kaplan dedi ki:

  Merhaba eşimin annesi babası ve kardeşi vefat etti kalan evde gelini oturmakta tapu eşimin babasının üzerinde gelini tapuyu kendi üzerine almak istiyor ben kandime düşen evdeki payımı evin değer fiatındanmı yoksa rayiç bedelindenmi alırım

  • Tolgay Mingan dedi ki:

   Anlattığınız olayda ev baba adına kayıtlıysa, babanın yasal mirasçıları ev üzerinde hak sahibi olur. Gelin bu durumda kayınpederi olan babanın yasal mirasçısı olamaz. Mirasçılar, miras kalan değerleri diledikleri bedele satarak veya aralarında yapacakları bir anlaşamaya göre paylaşabilirler. Eşiniz evin tamamının tek yasal mirasçısı da olabilir diğer ihtimallere göre. Ayrıntılı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  • Özlem dedi ki:

   Merhaba benim dayıoğlu 15/8/2022de çocuksuz bekar kardeşsiz anne ve babasız vefat etti annesi yani yengem 2010 tarihinde dayım 2017 tarihinde vefat etti miras hem anne tarafı hem baba tarafına kalır mı yoksa yengem önce vefat ettiğinden yengemin tarafına kalmaz mı

   • Aydan köçer dedi ki:

    Merhaba.buyuk dedem 76 yıl önce vefat etmiş.babam 11 yıl önce vefat etti ve bize dedemden miras çıktı noterler birliğinden.fakat mirasın ne olduğunu bilmiyoruz eski tapu olduğu için ne yapmamız gerekiyor.teşekkürler

    • Tolgay Mingan dedi ki:

     Merhaba, Sizlere sağlıklı ve doğru bilgi verebilmemiz için nüfus kayıtlarınızı ve tapu kayıtlarını incelememiz gerekiyor. Ayrıntılı bilgi için bizi arayabilirsiniz.

 9. Sibel dedi ki:

  Ablam vefat etti ve 2 çocuğu var. Annemin üzerine bir tane ev var ve dargın oldukları için torunlarini mirasından faydalanmasını istemiyor. Önceden bir arsamız vardı onu kızlarına pay edince evi de oğluna vermek istiyor. Bu durumda ne yapması gerekir? Evin tapusunu noterden öldükten sonra oglununn üzerine olacak şekilde vekalet verebilir mi? Konu hakkında bilgi verirseniz müteşekkir olurum

 10. Ali Kavuk dedi ki:

  Merhaba babam 94 yılında vefat etti annemde 2002 de biz iki kardeşiz annemin ilk evliliğinden 1 çocuğu var tarla satılacak ama üvey olan kardeş yanaşmıyor sulh hukuk mahkemesinin veraset belgesinde abim 33 pay benim 33 pay üvey olan 6 pay çıktı nasıl bir yol izlemeliyim daha önce satmış olduğumuz tarlalarda abim le benim imzam yetiyordu şimdi üvey kardeşimde hisseye giriyor bu kanun yenimi çıktı nasıl bir yol izlemeliyim şimdiden teşekkür ediyorum

  • Tolgay Mingan dedi ki:

   Merhaba, veraset ilamında mirasçı olarak görünen kişiler kendi aralarında anlaşıp, taşınmaz satışını gerçekleştirmezlerse izale-i şüyu davası (paylaşma davası) açmalıdır. Ayrıntılı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 11. Hüseyin Eş dedi ki:

  Merhabalar iyi günler, soruma cevap verirseniz şimdiden teşekkürler
  Evlat edinenin babası ölüyor, evlat edinene 7/28 hisse oranında tarla kalıyor, sonra evlat edinen ölünce bu hisseli tarlalar evlatlığa geçer mi?

  • Tolgay Mingan dedi ki:

   Merhaba,

   Evlatlık, evlat edinenin mirasçısı olacağı için mirasından pay sahibi olur. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 12. Ayşegül dedi ki:

  Merhaba annem ve babam boşanacak iki kız kardeşiz babam 100 de 50 annemle kendine paylaşım yapıcağını söylüyo kız kardeşim bekar ben evliyim benim de hak talep etme hakkım var mı ?

  • Tolgay Mingan dedi ki:

   Merhaba,

   Anneniz ile babanızın boşanması sonucu malvarlıklarını paylaştırması mal rejiminin tasfiyesine ilişkindir. Mirasın paylaştırılması değildir. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 13. Cem dedi ki:

  Annem 25_07_2022 tarihinde vefat etti. Annemin alt soyu olarak ben ve ablam var. Annemin ikinci eşi de mirasçı ancak mahkemenin verdiği veraset ilamında ben ve ablam 3/6 pay Annemin ikinci eşi 2/4 pay olarak görünüyor. Mahkemenin verdiği karar doğru mudur.

  • Tolgay Mingan dedi ki:

   Merhaba,

   Sağ kalan eş, miras bırakanın altsoyu ile birlikte mirasçı olursa mirasın 1/4’ünü alır, kalan 3/4’ünü ise miras bırakanın altsoyu yani çocukları alır ve eşit olarak paylaşır. Veraset ilamı hatalı düzenlenmiş olabilir anlattığınız olaya göre. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 14. efe dedi ki:

  babam vefat etti üvey annem ve üvey kardeşim var bana ne kadar miras kalır ?

 15. Ali cetin dedi ki:

  Merhaba,halam bekar ve çocuksuz olarak vefat etti.Babam dahil halamın bütün kardeşleride vefat etti.Sadece yeğeni olarak ben ve ablam var.Birde Baba aynı anne ayrı 2 tane vefat eden üvey kardeşleri var.Fakat üvey kardeşlerin çocukları ve torunları var.Bu durumda Halamin miras paylaşımında sadece biz iki yeğeni mi hak sahibiyiz,yoksa uyev kardeşlerinin çocukları yada torunlarida hak sahibi mi ?eğer onlardan hak sahibi ise paylaşım oranları nasıl oluyor tskler.

  • Tolgay Mingan dedi ki:

   Merhaba, miras paylaşımı anlattığınız duruma göre biraz karışık. Sizlere sağlıklı bilgi verebilmemiz için nüfus kayıtlarını incelememiz gerekiyor. Ayrıntılı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 16. Sultan Akkuş dedi ki:

  Tolgay bey öncelikle teşekkür ediyorum çok faydalı bilgiler için.Sormak istediğim bir kaç soru olacak Babam rahmetli olalı 15 yıl oldu Annem yaşıyor hiçbir mal paylaşımı yapmadık Annem üzülmesin diye fakat Büyük bacım tüm mal üzerine almış kimsenin hakkı yok diyor 7 kardeşiz ne yapmamız gerek

  • Tolgay Mingan dedi ki:

   Merhaba, sizlere sağlıklı cevap verebilmemiz için veraset ilamını ve varsa mirasa konu malvarlıklarını incelememiz gerekiyor. Ayrıntılı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 17. Beril dedi ki:

  Merhabalar dedem 2 yıl önce vefat etti ve dedemden bir bina babam ve 8 kardeşine kaldı ancak tüm kardeşler genel vekaletname düzenleyerek binayı mal kaçırarak tek bir erkek kardeşinin üzerine yaptılar bizim rızamız olmadan bu durumda saklı pay oranımız doğuyormu torunlar olarak yoksa yapabilecek birşey yok mu yardımcı omursanız sevinirim..

  • Tolgay Mingan dedi ki:

   Merhaba, taşınmaz dede adına kayıtlıyken babanızın rızası olmadan ona düşecek miras payı başkalarına devredilemez. Sizlere sağlıklı cevap verebilmemiz için veraset ilamını ve varsa mirasa konu malvarlıklarını incelememiz gerekiyor. Ayrıntılı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 18. Aynur dedi ki:

  Sn.avukatım tereke davasında mürisin mirası 2800 pay kabıl edilmesi ne demek acaba.ve bunun 560 payının babama düşmesi ve hâlâ bu davanın devam etmesi ne demek.devlette bizim malımız gözükmüş mü çıkmış mı acaba ki.

  • Tolgay Mingan dedi ki:

   Merhaba, mirasçı sayısı fazla olduğunda ve bölünebilmesi için mirasın bölüştürülecek toplam payı farklı şekilde belirlenebilmektedir. Sizlere sağlıklı cevap verebilmemiz için veraset ilamını ve varsa mirasa konu malvarlıklarını incelememiz gerekiyor. Ayrıntılı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 19. Celal Ekşi dedi ki:

  Merhaba,

  Ağabeyim vefat etti. Eşi ile vefatından 6 yıl önce boşandılar. 10 yaşında velayeti annede olan çocukları var. Annem, babam ve diğer ağabeyim hayatta. Bu durumda kimler mirastan pay alır. Şimdiden teşekkür ederim.

 20. ali dedi ki:

  Tolga bey merhaba ,bir sorum olacaktı 6 kardeşe anneden miras kalıyor ancak 2 kardeş anneden önce ölmüştü ve onların 5 çocukları var. miras 4 kardeş ve 5 çocuğa eşit bölünüyor yani 9 a.bu mümkün mü normalde…ölenlerden birisinin 3 çocuğu var onlara 1 pay düşüp kendi aralında 3 e bölünmesi gerekirken hepsi 1 pay hakkı almışlar anneleri gibi yani diğer sağ kardeşlerden birinin 3 kat kadar e devlette payları bu şekilde webtapuda da böyle görünüyor

  • Tolgay Mingan dedi ki:

   Merhaba, yasal olarak ölen kardeşlerin miras payı kendi altsoyuna geçer ve onlar arasında pay oranı belirlenir. Sizlere sağlıklı bilgi verebilmemiz için mirasçılık belgesini/veraset ilamını incelememiz gerekiyor. Ayrıntılı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 21. Cihangir darende dedi ki:

  Merhaba
  Annemler 3 kardesler.Dedem olunce kalan bir ev varAncak kardeslerden biri bu ev uzerindeki babasindan kalan hakkindan vazgecti.Fakat simdi annemden dolayi hissem var diyor.Nasil bir paylasim olacak

  • Tolgay Mingan dedi ki:

   Merhaba, sizlere sağlıklı bilgi verebilmemiz için taşınmazın kimin adına kayıtlı olduğunu ve mirasçılık belgesini incelememiz gerekiyor. Ayrıntılı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 22. seçkin kayalı dedi ki:

  Annem vefat etti babasın dan kalan yeri ben 29 yıldan beri ekiyorum.şimdide zeytin diktim fakat annemin ölümünden sonra kız kardeşi ora benim yerim bana verin ektiğiniz zeytin leri çekerim diyor.hak iddağ edebilir mi bu mirastan

  • Tolgay Mingan dedi ki:

   Merhaba, Annenizin babasından kalan taşınmazlarda babasının mirasçılarının yasal miras hakkı olur. Ayrıntılı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 23. Sedef avci dedi ki:

  Merhabalar annem vefat etti annemin üzerine ev vardı babam ikinci evliliğini yaptı ikinci evliliğini yaptığı kadın annemin üzerine olan evden pay alabiliyormu

 24. G. D dedi ki:

  Merhaba
  Dedemden kalan arsa mahkeme yolu ile satışa çıktı anneannem sağ ve annemler 5 kardeş annem vefat etti biz iki kardeşiz biz anneme düşen paydan mı alırız yoksa ananemin kardeşleriyle eşit payamı sahip oluruz.

 25. Sezer dedi ki:

  Merhaba Tolgay bey çocuğumuz yok. Annem, Babam, büyükanne ve büyükbabamda yok. 3 ablam var ben öldüğümde eşim tek mirasçım olabilirmi? Ablamlar ve yeğenlerime hiçbir şey kalmaması için ne yapabilirim. Hastalığımda sadece eşim baktı. Eşimin çok emeği var ona sıkıntı yaşatmamaları için mirasımı sadece eşime bıkabilirmiyim. Hiçbir hak talep edemesin ablam ve yeğenlerim. Şimdiden çok teşekkür ederim.

  • Tolgay Mingan dedi ki:

   Merhaba, saklı payları ihlal etmeyecek şekilde devir yapılabilir veya vasiyetname düzenlenebilir. Ayrıntılı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 26. İzmitt dedi ki:

  Babam vefat etti annem sağ babamın adına kalan evler annem yarısını alacak.Ama babam kağida vasiyet yazmış. Evler annenizin söz sahibi annenizdir demiş .noter e onaylatamamıs.vasiyet geçerli mi dir.( 5 kardeşiz )

  • Tolgay Mingan dedi ki:

   Merhaba, vasiyetnamenin noterde yapılma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak saklı paylarınızın ihlal edilmesi ile ilgili ve geçerli bir şekilde yapılmamışsa vasiyetnamenin iptali için dava açabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 27. Gökhan dedi ki:

  Evlilik süresince alınan üç taşınmazdan ikisi kadına, biri erkeğe ait olarak tapuya işlenmiş. Çocuğu olmayan bu ailede erkeğin ölümü durumunda erkeğin sağ olan ebeveyni sadece erkek üzerine kayıtlı gayrimenkulden mi mirasçı olur, yoksa üçünden de mi ? Teşekkürler

  • Tolgay Mingan dedi ki:

   Merhaba, tüm taşınmazlarda pay sahibi olunabilir. Bunun için öncelikle mal rejiminin tasfiyesi sağlanmalı, sonra mirasçılık belgesi alınarak intikal işlemleri yapılmalıdır. Ayrıntılı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 28. Güney demir dedi ki:

  İyi günler kolay gelsin babamdan kalma bi arabamız var babam vefat eti anem ve ve kardeşlerime miras kaldı yanlız bir kardeşim mirası imzalamıyor bunun cözümü nasıl olur payada yanaşmıyor nasıl yapabilir payını neyse veririz nasıl yapabiliriz size zahmet

  • Tolgay Mingan dedi ki:

   Merhaba, eğer aranızda anlaşarak paylaştırma yapamıyorsanız, paylaştırma davası (izale-i şüyu) açmanız gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 29. Eda dedi ki:

  Merhaba, dedemin babası 1949 yılında vefat etti daha sonra eşi de vefat etmiş. 2 çocukları vardı çocuklarından biri evli ve 1 çocuklu iken öldü. Çocuğu da bekar olarak vefat etti. Daha sonra eşide vefat etti. Diğer mirasçının alt soyu mirasçıları da bizleriz. Fakat soyu biten kişinin miras payı eşine mi gider bize mi döner bilgi verirseniz sevinirim.

  • Tolgay Mingan dedi ki:

   Merhaba, sizlerle sağlıklı ve doğru bilgi verebilmemiz için nüfus kayıtlarını incelememiz gerekiyor. Ayrıntılı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

   • Melike dedi ki:

    Dedem yıllar önce öldü. Daha sonra babam. En son da babanem öldü. Dedem için verasetname şimdi çıkarıldı. Dedemden kalan mirastan annem faydalanabiliyor mu. Annem babamdan hiç boşanmadı, ölümünden sonra da evlenmedi.