Makale ve Yayınlar

25 Mayıs 2022

Vekalet Görevinin Kötüye Kullanılması Nedeniyle Tapu İptali Ve Tescil Davası

  1. Vekâlet Sözleşmesi Vekâlet sözleşmesi, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 502. Maddesinde; “Vekâlet sözleşmesi, vekilin vekâlet verenin bir işini görmeyi veya işlemini yapmayı üstlendiği sözleşmedir.” […]
9 Mart 2021

Ayıplı Mal veya Hizmetten Doğan Sorumluluk (Ayıplı İfa)

 1. Ayıp Kavramı Ayıp kavramı hukukumuzda farklı mevzuatlarda düzenlenmiştir. Türk Borçlar Kanunu’nda (TBK) farklı sözleşme türlerine göre düzenleme alanı bulan ayıp kavramı, satış sözleşmeleri özelinde tanımlanmıştır. […]
19 Ağustos 2020

Kira Tespit Davası

1. Kira Tespit Davası Nedir? Kira sözleşmesinin en önemli unsurlarından birisi de kira bedelidir. Taraflar kira sözleşmesini akdederken kira bedelini herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın serbestçe […]
14 Mayıs 2020

Hileli ve Taksirli İflas Suçları

1. İflas Nedir? İflas; Ticaret Mahkemesi tarafından iflasına karar verilen borçlunun (müflisin), haczedilebilen bütün malvarlığının cebri icra yoluyla paraya çevrilip, bundan bilinen bütün alacaklılarının tatmin edilmesini […]
18 Nisan 2020

Kısa Çalışma Ödeneği (Yeni Koronavirüs “Covid-19” Salgını Nedeniyle Kısa Çalışma)

1. Kısa Çalışma Ödeneği Nedir? Kısa çalışma ödeneği, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun Ek 2. maddesinde düzenlenmiştir. Kanunun Ek 2. maddesinde düzenlenen kısa çalışma ödeneğine ilişkin […]
10 Mart 2020

İsim Değiştirme ve Soyadı Değişikliği Davası

1. İsim Değiştirme ve Soyadı Değişikliği Nedir, Nasıl Yapılır? İsim değiştirme ve soyadı değişikliği ülkemizde en çok merak edilen ve uygulamada sıklıkla karşılaşılan alanlardan birisidir. Kimi […]
25 Şubat 2020

Maddi ve Manevi Tazminat Davası

1. Maddi ve Manevi Tazminat Davası Nedir? Maddi tazminat davası; hukuka aykırı bir fiil nedeniyle, bir kimsenin malvarlığında meydana gelen eksilmenin yani kişinin uğramış olduğu zararın, […]
14 Şubat 2020

Bedelli Askerlik Nedeniyle Kıdem Tazminatı

1. Kıdem Tazminatı Nedir? Kıdem tazminatı, iş sözleşmesi belirli hallerde sona eren işçiye veya ölümü halinde mirasçılarına, işçinin çalışma süresi ve ücreti dikkate alınarak işveren tarafından […]
5 Şubat 2020

Mirasın Reddi (Reddi Miras)

1. Mirasın Reddi (Reddi Miras) Nedir? Mirasçılar, murisin (miras bırakanın) ölümüyle birlikte mirasa bir bütün olarak ve kanunen hak kazanırlar. Murisin geride bıraktığı aktif ve pasifleri […]
17 Ocak 2020

Tehdit Suçu ve Cezası

1. Tehdit Suçu ve Hukuki Dayanağı Tehdit bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına ya da malvarlığına yönelik bir saldırı gerçekleştirileceğinin bildirilmesidir. Tehdit, […]
2 Ocak 2020

Tüketici Hakem Heyetlerine Başvuruda Uygulanacak Parasal Sınırlar 2020

Tüketici Hakem Heyetlerine Başvuruda Uygulanacak Parasal Sınırlar Bilindiği üzere 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. maddesi uyarınca; bu Kanun kapsamına giren ve belli parasal sınırların […]
30 Aralık 2019

Çek İptali Davası

1. Çek İptali Davası Nedir? Ticaret hayatında sürekliliğin sağlanması için para yerine sıklıkla bono, poliçe, çek gibi kambiyo senetleri kullanılmaktadır. Uygulamada en çok kullanılan kambiyo senedi […]
27 Aralık 2019

Veri Sorumluları Sicili’ne Kayıt Süresi-VERBİS’e Kayıt Süresi

Veri Sorumluları Sicili’ne Kayıt Süresi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 16. maddesi gereği, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri […]
23 Aralık 2019

Anlaşmalı Boşanma Davası

1. Boşanma Davası Nedir? Eşler arasındaki evlilik birliğini sona erdiren nedenlerden biri olan boşanma, Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenmiştir. Boşanma davası, evlilik birliğini daha fazla devam ettirmek […]
16 Aralık 2019

Kişisel Veri İhlali Halinde Cezalar (KVKK Cezalar)

1. Giriş Kişisel verilerin işlenmesinin disiplin altına alınması ve Anayasa’da öngörülen başta özel hayatın gizliliği olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla 2016 yılında 6698 […]
9 Aralık 2019

Kişisel Verilerin İşlenmesinde Temel İlkeler

1. Kişisel Veri Nedir? Kişisel veri; fiziksel, zihinsel, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliği ile bağlantılı olarak gerçek kişiye ilişkin tespit edilebilir herhangi bir bilgidir. Kişisel veri, […]
2 Aralık 2019

Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

1. Kişisel Veri Nedir? Kişisel veri; fiziksel, zihinsel, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliği ile bağlantılı olarak gerçek kişiye ilişkin tespit edilebilir herhangi bir bilgidir. Kişisel veri, […]
26 Kasım 2019

Haksız Tutuklama Nedeniyle Tazminat Davası

1. Giriş Tutuklama, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması ve bir tutuklama nedeninin bulunması halinde, şüpheli veya sanığın yargılama devam ederken hâkim kararıyla hürriyetinden […]
12 Kasım 2019

Kefalet Sözleşmesi ve Kefalet Türleri

A. Kefalet Sözleşmesinin Tanımı ve Özellikleri Kefalet sözleşmeleri, genellikle akit taraflarının güven ilişkilerinin zayıf olduğu veya alacaklının kendisini daha çok güvende hissetmesi ve alacağını teminat altına […]
3 Kasım 2019

Kamulaştırılan Malın Geri Alınması Davası

1. Kamulaştırma Nedir? Kamulaştırma, tüzel kişiliğe haiz kamu kurum ve kuruluşları tarafından, kamu yararının gerektirdiği hallerde, özel mülkiyete konu olan bir malın karşılığının mülkiyet hakkı sahibine […]
23 Ekim 2019

Unutulma Hakkı

1. Unutulma Hakkı ve Kapsamı Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte internet ve sosyal medyanın kullanımı her geçen gün daha da artmaktadır. Bununla birlikte yapılan haber ve yayınlar […]
14 Ekim 2019

Mirasçılık Belgesi (Veraset İlamı) Nedir, Nasıl Alınır?

1. Mirasçılık Belgesi (Veraset İlamı) Nedir? Bir kimsenin vefatı halinde, geride bıraktığı malvarlığı değerlerinin yani terekenin ne şekilde ve kimler arasında hangi oranda paylaştırılacağı gündeme gelir. […]
7 Ekim 2019

Alacağın Devri (Alacağın Temliki)

1. Alacağın Devri (Temliki) Nedir? Alacağın devri, bir diğer adıyla alacağın temliki, bir kimsenin mevcut veya mevcut olması muteber olan bir alacağını üçüncü bir kişiye devretmesidir. […]
30 Eylül 2019

Doktor Hatası Nedeniyle Tazminat Davası (Malpraktis Davası)

1. Giriş Sağlık hukukundaki en önemli dava türlerinden birisi de hekim hatası nedeniyle, bir diğer adıyla tıbbi malpraktis nedeniyle tazminat davasıdır. Hekimlik doğası gereği riskli bir […]
24 Eylül 2019

Kentsel Dönüşümde Harç ve Vergi İadesi

1. Giriş 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un yürürlüğe girmesiyle birlikte, afet riski taşıyan alanların belirlenip, sağlıklı ve yaşanılabilir hale getirilmesi amacıyla, ekonomik […]
18 Eylül 2019

Tasarrufun İptali Davası

1. Tasarrufun İptali Davası Nedir? Tasarrufun iptali davası, borçlunun, alacaklıyı zarara uğratmak amacıyla yaptığı tasarruflardan zarar gören alacaklının, borçlunun mal varlığından çıkardığı menkul veya gayrimenkul mallara […]
15 Eylül 2019

İflas Sebepleri ve İflasa Tabi Şahıslar

I. İFLAS Alacak ve borç ilişkileri esasen irade ve sözleşme serbestîsine dayalı olduğundan, genel olarak bu hukuki ilişkilerde devletin müdahalesi bulunmaz. Ancak taraflar yükümlülüklerini her zaman […]
12 Eylül 2019

Miras Paylaşımı ve Miras Payı Oranları

1. Miras Paylaşımı Nedir?   Miras hukukundaki en önemli konulardan birisi de miras paylaşımı ve mirasın mirasçılar arasında ne şekilde paylaştırılacağıdır. Bir kimsenin ölümü veya hakkında […]
9 Eylül 2019

Hakaret Suçu ve Cezası

1. Hakaret Suçu ve Hukuki Dayanağı Hakaret bir kimsenin onur, şeref veya saygınlığını rencide edici fiil ve söz isnat etmek veya sövmek şeklinde tanımlanabilir. Hakaret Suçu, […]
6 Eylül 2019

Araç Değer Kaybı Tazminatı

1. Araç Değer Kaybı Nedir? Ülkemizde her yıl sürücü hatalarından, araç veya yollardan kaynaklanan nedenlerle binlerce trafik kazası meydana gelmektedir. Meydana gelen bu kazalarda insanlar yaşamlarını […]
3 Eylül 2019

Velayetin Değiştirilmesi Davası (Velayet Davası)

1. Velayetin Değiştirilmesi Davası (Velayet Davası) Nedir? Reşit olmayan yani 18 yaşından küçük çocuklar anne ve babanın velayeti altındadır. Velayet, anne ve babanın, velayet altındaki çocuk […]
26 Ağustos 2019

İşe İade Davası

1. İşe İade Davası Nedir? İşe iade davası, işveren tarafından iş sözleşmesi feshedilen iş güvencesi kapsamındaki işçinin, feshin geçersizliği nedenine dayanarak, işe iadesini talep ettiği bir […]
23 Ağustos 2019

Karşılıksız Çek Düzenleme Suçu – Karşılıksız Çekte Hapis Cezası

1. Giriş Çek, yazılı ve soyut havale niteliği taşıyan, kanunda öngörülen sıkı şekil şartlarına bağlı bir ödeme aracıdır. Kambiyo senetleri içerisinde ticari hayatta en çok kullanılanı […]
22 Ağustos 2019

Kefalet Sözleşmesi ve Geçerlilik Şartları

A.  Giriş Türk hukukunda kefalet sözleşmeleri 818 sayılı eTBK’nın 483 vd. maddelerinde düzenlenirken, 6098 sayılı TBK’da 581 vd. maddelerinde düzenlenmiştir. Kefalet sözleşmesi, TBK’nın 581. maddesinde; “… […]
21 Ağustos 2019

Patent Hakkının Kapsamı ve Sınırları

1. Patent Hakkı Buluş sahibinin, buluş konusu ürünü belirli bir süre üretebilme, kullanabilme, satabilme veya ithal edebilme hakkına patent hakkı denir. Bu hakkı gösteren belgeye de […]
13 Ağustos 2019

Anonim Şirketlerde ve Yapı Kooperatiflerinde Avukat Bulundurma Zorunluluğu

1. Giriş Kural olarak dava açma yeteneği olan herkes kendi davasına ait evrakı düzenleyebilir, davasını bizzat açabilir ve işini takip edebilir. Bunun yanında birçok şirket, tarafı […]
10 Ağustos 2019

Tahliye Davası ve Tahliye Nedenleri

1. Tahliye Davası Nedir? Tahliye davası, kiraya verenin, kiracıyı ev, işyeri veya başka bir mülkünden çıkarmak için kanunda sayılan belirli nedenlere dayanarak açtığı bir davadır. Tahliye […]
2 Ağustos 2019

Memnu Hakların İadesi (Yasaklanmış Hakların Geri Verilmesi)

1. Memnu Hakların İadesi (Yasaklanmış Hakların Geri Verilmesi) Nedir?  Memnu hakların iadesi, bir başka adıyla yasaklanmış hakların geri verilmesi, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (TCK)  dışındaki […]
24 Temmuz 2019

İş Şartlarına Uymamak Suretiyle Haksız Rekabet

1. Genel Olarak Haksız Rekabet  Ticaret hayatında bütün işletmeler rakiplerinden bir adım ileri gidebilme amacı içerisindedirler. Ancak bu çabanın başkalarının haklarını ihlal edecek şekilde gerçekleşmesinin önüne […]
23 Temmuz 2019

Önalım (Şufa) Hakkı ve Davası

1. Önalım (Şufa) Hakkı Nedir? Önalım hakkı diğer bir adıyla şufa hakkı, paylı mülkiyete tabi taşınmazlarda bir paydaşın taşınmaz üzerindeki payını kısmen veya tamamen üçüncü bir […]
20 Temmuz 2019

Arsa Payının Düzeltilmesi Davası

1. Arsa Payı Nedir, Nasıl Belirlenir? Arsa payı, kat irtifakının veya kat mülkiyetinin kurulması esnasında, ana yapının/yapıların bulunduğu arsadan, bağımsız bölümlere rayiç değerleri oranında verilen payı […]
20 Temmuz 2019

Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Davası

1. Trafik Kazalarından Doğan Tazminat Davaları Trafik kazası, karayolu üzerinde hareket halinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma veya zararla sonuçlanan olaylardır. Ülkemizde […]
19 Temmuz 2019

Kıdem Tazminatı ve Şartları

A. Kıdem Tazminatı Nedir? Kıdem tazminatı, iş sözleşmesi belirli hallerde sona eren işçiye veya ölümü halinde mirasçılarına, işçinin çalışma süresi ve ücreti dikkate alınarak işveren tarafından […]
19 Temmuz 2019

Boşanma Davası ve Boşanma Nedenleri

1. Boşanma Davası ve Türleri Eşler arasındaki evlilik birliğini sona erdiren nedenlerden biri olan boşanma, Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenmiştir. Boşanma davası, evlilik birliğini daha fazla devam […]
14 Temmuz 2019

Marka Hakkına Tecavüz Davaları / Marka Hakkı İhlali

1. Marka Kavramı Ve Marka Hakkı Marka, bir teşebbüsün/işletmenin mal veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin/işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlayan, kişi adı, şekil, renk, harf, sayı, […]